Gall SEWAS gynnig gwybodaeth a chyngor cyn cysylltu â’ch llys sirol neu ynad lleol ynghylch y broses a’r asesiad ar gyfer mabwysiadu fel llys-riant. Mae ein manylion cyswllt wedi’u cynnwys yn yr adran “Cysylltu â Ni”.

Er mwyn ymgymryd â mabwysiadu fel llys-riant rhaid i chi fod…

 • Dros 21 oed
 • Wedi byw gyda’r plentyn am o leiaf chwe mis yn y DU
 • Wedi bod mewn perthynas â rhieni’r plentyn am o leiaf dwy flynedd ar ddyddiad dechrau’r cais
 • Yn drigolion y DU
 • Rhaid i’r llys-blentyn rydych chi’n gobeithio ei fabwysiadu fod o dan 18 oed
 • Rhaid cysylltu â’r rhiant biolegol absennol, os yn bosibl (h.y. heb farw), i ennill eu dymuniadau a’u teimladau. Gwneir hyn fel rhan o’r asesiad gan y gweithiwr cymdeithasol.

Mae llys-rieni yn aml yn dymuno mabwysiadu plant o berthnasoedd blaenorol eu partner. Mae mabwysiadu fel llys-riant yn golygu dod yn rhiant cyfreithiol i’r plentyn. Mae hyn yn cynnwys gwneud ymrwymiad gydol oes i’r plentyn. Er mwyn mabwysiadu plentyn eich partner (sydd fel arfer yn byw yn y DU) bydd angen i chi siarad â ni am eich cynllun o leiaf dri mis cyn cyflwyno’ch cais mabwysiadu i’r llys.

Cyn i chi ddechrau

Mae mabwysiadu yn anad dim yn ymwneud â’r hyn sydd orau i’r plentyn/plant dan sylw.

Mae’n bwysig sylweddoli nad mabwysiadu fel llys-riant yw’r unig ffordd i ddarparu amgylchedd teuluol sefydlog na chydnabod hawliau, rolau a chyfrifoldebau llys-rieni.

Felly dylech ystyried yr holl ddewisiadau amgen cyn bwrw ymlaen â mabwysiadu fel llys-riant. Ni fydd y Llysoedd yn caniatáu gorchymyn mabwysiadu yn awtomatig a byddant yn disgwyl i ddewisiadau amgen eraill gael eu harchwilio a’u hasesu yn gyntaf.

Fe’ch cynghorir i ofyn am gyngor cyn gwneud cais mabwysiadu.

Efallai y byddwch hefyd yn ystyried cysylltu â chyfreithiwr sy’n arbenigo mewn cyfraith plant a theuluoedd er nad yw hwn yn ofyniad gorfodol. Fe welwch fanylion cyfreithwyr teulu yn y cyfeirlyfr ffôn lleol neu ar-lein.

Effaith Mabwysiadu fel Llys-Riant

Ar gyfer y plentyn mabwysiedig.

Mae nifer o ganlyniadau o fabwysiadu fel llys-riant, yn cynnwys:

 • Bydd y berthynas rhwng y plentyn a’r llys-riant yn cael ei gydnabod yn ôl y gyfraith.
 • Bydd y llys-riant yn caffael cyfrifoldeb rhiant (hawliau cyfreithiol) ar yr un sail â’r rhiant biolegol sy’n gofalu am y plentyn.The child may acquire a new surname or family name.
 • Gall y plentyn gaffael cyfenw neu enw teulu newydd.

Mae nifer o ganlyniadau estynedig ehangach i’w hystyried gan na fyddai gan y plentyn unrhyw gysylltiadau cyfreithiol â’r rhiant biolegol arall a rhan fawr o deulu’r rhiant hwnnw.

Er y gellir cynnal cysylltiadau da, mae’n golygu yn ôl y gyfraith y bydd y plentyn mabwysiedig yn:

 • Colli unrhyw hawliau awtomatig i gysylltu â’r rhiant hwnnw neu deulu’r rhiant hwnnw (modrybedd, ewythrod, neiniau a theidiau, ac ati).
 • Colli unrhyw hawliau i daliadau cynhaliaeth gan y rhiant biolegol arall, h.y. CSA.
 • Colli unrhyw hawliau i etifeddu gan y rhiant biolegol arall neu deulu’r rhiant hwnnw oni bai bod darpariaeth arbennig yn cael ei gwneud yn eu hewyllysiau.

Ar gyfer y Llys-Riant

Bydd y llys-riant yn dod yn rhiant cyfreithiol y plentyn gyda’r holl hawliau a chyfrifoldebau a fyddai ganddo pe bai’r plentyn yn cael ei eni iddynt. Mae mabwysiadu yn ymrwymiad gydol oes i fod yn rhiant trwy gydol plentyndod a thu hwnt. Mae mabwysiadu’n barhaol ac yn ddi-droi’n-ôl ac eithrio mewn amgylchiadau prin ac eithafol.

Ar gyfer rhieni biolegol

Bydd gorchymyn mabwysiadu yn dileu cyfrifoldeb rhiant (os oes ganddynt hyn) oddi wrth y rhiant biolegol absennol ond ni fydd yn ei dynnu oddi wrth y rhiant sy’n bartner i’r llys-riant.

Os bydd y llys-riant sy’n mabwysiadu a’r rhiant biolegol yn gwahanu neu’n ysgaru ar ôl caniatáu gorchymyn mabwysiadu, bydd gan y ddau bartner hawliau cyfartal i’r plentyn tra na fydd gan riant biolegol absennol y plentyn ddim hawl o hyd. Mae hyn yn golygu y bydd gan y llys-riant sydd wedi mabwysiadu’r plentyn hawl gyfreithiol i gysylltu yn ogystal â thalu cynhaliaeth i’r plentyn gan mai nhw fyddai rhiant cyfreithiol y plentyn o hyd. Bydd cyfrifoldebau rhiant sy’n mabwysiadu i’r plentyn yn parhau.

Ar gofnodion

 • Cofnodir gwneud gorchymyn mabwysiadu yn y Gofrestr Plant a Fabwysiadwyd (nid yw’r Gofrestr Plant a Fabwysiadwyd yn agored i’r cyhoedd ei harchwilio na’i chwilio).
 • Rhoddir tystysgrif fabwysiadu i rieni sy’n mabwysiadu.
 • Bydd cofnod y plentyn yn y gofrestr genedigaethau byw hefyd yn cael ei anodi bod mabwysiadu wedi digwydd. Yn 18 oed, gall person mabwysiedig wneud cais am gopi o’i dystysgrif geni wreiddiol.

Pethau pwysig eraill i’w hystyried

Pwynt pwysig y gall pobl ei anghofio yw bod y llysoedd yn gweld mabwysiadu o safbwynt y plentyn, yn hytrach nag oedolyn. Ystyrir yr hyn y mae oedolyn ei eisiau, ond rhoddir gorchymyn mabwysiadu dim ond os ystyrir ei fod er budd gorau’r plentyn. Mae rhai pobl yn teimlo’r angen i fabwysiadu eu llys-blentyn er mwyn gwneud i’r teulu deimlo’n gyflawn, ond nid yw hyn yn rheswm digon da i lys roi gorchymyn mabwysiadu.

Y Meini Prawf ar gyfer Mabwysiadu fel Llys-Riant

Gellir gwneud ceisiadau naill ai gan bartner priod neu bartner dibriod (p’un ai o wahanol ryw neu o’r un rhyw) rhiant y maent yn byw mewn perthynas deuluol barhaus (fel arfer yn para 3 blynedd neu fwy, ond o leiaf 2 flynedd).

Rhaid i’r llys-riant fod wedi byw gyda’r plentyn am o leiaf chwe mis cyn y cais. Dylai’r ymgeisydd fod dros 21 oed, tra bod yn rhaid i’r plentyn fod o dan 18 oed.

Yn ôl cyfraith y DU, unwaith y bydd person wedi cael ei ben-blwydd yn 18 oed, ni ellir ei fabwysiadu bellach mewn unrhyw gapasiti.

Rhaid i’r llys-riant wneud cais i’r Llys am i orchymyn mabwysiadu gael ei wneud. Pan roddir caniatâd, daw’r llys-riant yn rhiant mabwysiadol.

Dim ond os yw gorchymyn mabwysiadu yn bosibl:

 • Mae’r Llys yn penderfynu ei fod er budd gorau’r plentyn.
 • Mae unrhyw riant arall sy’n chwarae rôl ym mywyd y plentyn ac sydd â chyfrifoldeb rhiant yn cytuno (oni bai bod y Llys yn penderfynu nad oes angen eu caniatâd).
 • Mae’r cwpl wedi gofalu am y plentyn am fwy na chwe mis cyn y cais.
 • Rhaid i’r ymgeisydd fod dros 21 oed a’r rhiant biolegol yn 18 oed neu’n hŷn.
 • Mae un o’r cwpl yn preswylio yn y DU neu mae’r ddau wedi bod yn preswylio yn y DU am flwyddyn neu fwy.
 • Nid yw’r cwpl yn cynnwys dau berson sy’n perthyn (e.e. dwy chwaer hŷn sy’n mabwysiadu brawd neu chwaer iau).
 • Er mwyn tystio sefydlogrwydd, rhaid i’r Llys asesu’r cwpl i fod mewn “perthynas deuluol barhaus”.

Sylwch nad yw’n ofynnol yn ôl y gyfraith bellach bod rhiant biolegol yn mabwysiadu eu plentyn eu hunain ar yr un pryd â’r llys-riant.

Dewisiadau amgen i Fabwysiadu fel Llys-Riant

Mae’n hollol naturiol i lys-riant yrru’r penderfyniad i fabwysiadu plant yn eu hawydd i ddod yn rhan o uned deuluol ffurfiol. Fodd bynnag, efallai nad mabwysiadu yw’r ffordd orau bob amser i ddarparu sefydlogrwydd a strwythur i blentyn.

Mae’r Llysoedd yn aml yn cydnabod nifer o ddewisiadau amgen sy’n cynnwys:

Gorchymyn Cyfrifoldeb Rhieni

Mae Gorchymyn, os caiff ei roi gan y Llys, yn rhoi cyfrifoldeb rhiant i’r llys-riant. Ni fydd hyn yn torri’r cysylltiadau ffurfiol â theulu biolegol estynedig y plentyn yn yr un modd ag y byddai mabwysiadu.

Cytundeb Cyfrifoldeb Rhieni

Mae hwn yn gytundeb ffurfiol a luniwyd gan gyfreithiwr sy’n egluro hawliau, rolau a chyfrifoldebau pawb sydd â chyfrifoldeb rhiant.

Gorchymyn Trefniadau Plant

Cyflwynwyd Gorchmynion Trefniadau Plant i ddeddfwriaeth y DU i ddisodli a chynnwys gorchmynion eraill fel Gorchmynion Preswylio a Gorchmynion Cyswllt. Felly mae Gorchymyn Trefniadau Plant yn rheoleiddio trefniadau sy’n ymwneud â phwy a phryd y mae plentyn i fyw, treulio amser neu fel arall gael cyswllt â rhai pobl.

Cyngor Cyfreithiol

Efallai yr hoffech ofyn am gyngor Cyfreithiwr Plant a Theuluoedd cyn bwrw ymlaen â chais. Nid yw’n orfodol nac yn angenrheidiol bob amser i gael cynrychiolaeth gyfreithiol i wneud cais mabwysiadu, ond mewn achosion cymhleth neu achosion lle mae anghydfod efallai y byddai’n syniad da.

Beth i’w wneud nesaf?

 1. Cysylltwch â ni i gael cyngor cyffredinol.
 2. Os penderfynwch gyflwyno cais am fabwysiadu fel llys-riant dylech hysbysu SEWAS yn ysgrifenedig o’ch bwriad i wneud cais (dylid gwneud hyn o leiaf dri mis cyn i chi wneud y cais i’r llys, gellir gwneud hyn hefyd trwy gyfreithiwr ar eich rhan os oes gennych un). Byddem bob amser yn eich cynghori i ofyn am gyngor gan SEWAS yn gyntaf.
 3. Byddwn yn cysylltu â chi i drafod mabwysiadu a’r dewisiadau amgen a bydd gweithiwr cymdeithasol yn ymweld â chi i drafod y broses. Bydd dyletswydd arnynt hefyd i ymweld â’r plentyn i sicrhau bod eu gofal a’u llesiant yn foddhaol a hefyd bod ganddynt ddealltwriaeth o fabwysiadu sy’n briodol i’w hoedran; bydd y Llysoedd eisiau gwybod bod eich plentyn yn ymwybodol o’i amgylchiadau h.y. peidio â chredu mai eu llys-riant yw eu rhiant biolegol.
 4. Cyflwyno’ch cais i’r Llys. Defnyddir Achos Teulu (llys ynadon) yn y mwyafrif o geisiadau mabwysiadu fel llys-riant, yn enwedig lle mae’r ddau riant genedigol yn cydsynio i’r mabwysiadu. Bydd angen i chi dalu ffi ymgeisio i’r llys, ni ellir ad-dalu hyn os penderfynwch yn ddiweddarach i beidio â bwrw ymlaen.
 5. Bydd y Llys yn gofyn i un o’n gweithwyr cymdeithasol ddarparu adroddiad manwl cyn y gall wneud gorchymyn mabwysiadu. Cyfeirir at yr adroddiad fel Adroddiad Addasrwydd a rhaid iddo gynnwys gwybodaeth amdanoch:
  • Chi.
  • Eich teulu.
  • Eich iechyd.
  • Gwiriadau gan yr Heddlu, Profiannaeth a rhestri amddiffyn plant.
  • Partneriaid blaenorol y llys-riant (a manylion unrhyw blant eraill).
  • Pa ddewisiadau amgen i fabwysiadu sydd wedi’u hystyried.
  • Tystiolaeth y gwnaed ymdrechion digonol i olrhain, cysylltu a cheisio barn rhiant absennol neu riant pell.
  • A yw mabwysiadu er budd gorau’r plentyn.
  • Llesiant ac addysg y plentyn.

   Bydd yr adroddiad hefyd yn asesu effaith bosibl y mabwysiadu ar y plentyn, yn rhieni biolegol ac unrhyw blant eraill yn y teulu nad ydynt o bosibl yn rhan o’r cais. Mae’r adroddiad yn ei gwneud yn ofynnol i’r gwasanaeth mabwysiadu wneud argymhelliad proffesiynol i’r llys ynghylch a yw mabwysiadu er budd gorau’r plentyn.

   Bydd hyn yn helpu’r Llys i benderfynu ai gorchymyn mabwysiadu yw’r penderfyniad cywir i’r teulu cyfan neu a yw dewisiadau amgen eraill yn fwy priodol.
 6. Bydd y Llys hefyd yn penodi Gwarcheidwad a fydd yn ymweld â rhieni biolegol a’r ymgeisydd i ddelio â chytundebau mabwysiadu ac unrhyw faterion eraill a allai fod wedi codi. Bydd y Gwarcheidwad bob amser yn ystyried cais o safbwynt y plentyn.
 7. Yna bydd y Llys yn gwneud ei benderfyniad ynghylch cymeradwyo Gorchymyn Mabwysiadu. Mae’r ddau ymgeisydd yn mynychu’r gwrandawiadau llys a bydd y plentyn hefyd yn cael ei wahodd i fynychu gwrandawiad mabwysiadu yn y Llys. Bydd y Gweithiwr Cymdeithasol hefyd yn bresennol a gall eich cyfreithiwr fod yn bresennol os oes gennych un. Gall y Llys wneud Gorchymyn Mabwysiadu, dim gorchymyn o gwbl neu orchymyn amgen fel Gorchymyn Trefniadau Plant, gallai hyn olygu’r rhiant biolegol absennol os yw wedi herio ac os teimlir er budd gorau’r plentyn gallai arwain at drefniadau cyswllt.