Amdanom ni

SEWAS yw’r gwasanaeth mabwysiadu ar gyfer Cynghorau Sir Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Mae SEWAS yn rhan o Wasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru.

Nod teulu SEWAS yw gwneud mabwysiadu yn Ne-ddwyrain Cymru mor llyfn a rhwydd â phosibl i ddarpar rieni. Mae ein gwasanaethau yn cynnwys asesu rhieni, paru plant a chymorth ar ôl mabwysiadu.

Mae SEWAS yn cynnwys pedwar tîm:

Recriwtio ac Asesu:
Byddwn yn eich helpu i ddod yn rhiant mabwysiadol. Bydd ein tîm recriwtio ac asesu yn eich cefnogi ac yn eich asesu o’ch ymholiad cychwynnol, trwy gydol eich asesiad a hyd nes y byddwch yn dod yn ‘fabwysiadwr cymeradwy’.

Darganfod Teuluoedd:
Bydd ein tîm Darganfod Teuluoedd yn paru rhieni a phlant gyda’i gilydd i ddod o hyd i’r pariad mabwysiadu gorau i deuluoedd. Byddwn hefyd yn darparu cefnogaeth a hyfforddiant i deuluoedd pan fydd angen.

Cefnogaeth Mabwysiadu:
Mae ein tîm Cefnogaeth Mabwysiadu yno ar gyfer unrhyw un y mae mabwysiadu yn effeithio arno, p’un a ydych chi’n berson mabwysiedig, rhieni mabwysiadol neu deulu biolegol. Maen nhw wrth galon ein cymuned mabwysiadu SEWAS, yn rhedeg grwpiau rheolaidd ac yn darparu cyngor a chefnogaeth.

Tîm Cymorth Busnes:
Mae’r tîm hwn yn sicrhau bod SEWAS yn rhedeg yn esmwyth, gan ddiwallu holl anghenion gweinyddol y gwasanaeth.

Beth sy’n ein gwneud ni’n unigryw?

Mae ein staff yn falch o weithio i SEWAS. Dyma rai o’r rhesymau pam:

  • Mae gan ein tîm cyfeillgar a chroesawgar 84% o fabwysiadwyr wedi’u cymeradwyo o fewn chwe mis, yn gyflymach nag unrhyw wasanaeth arall yng Nghymru.
  • Rydym yn paru mabwysiadwyr â’u plant yn llwyddiannus ac yn sicrhau bod gan bawb y gefnogaeth sydd ei hangen, bob cam o’r ffordd.
  • Yn ogystal â’n grwpiau mabwysiadu cymunedol a digwyddiadau ar gyfer mabwysiadwyr cyn ac ar ôl mabwysiadu, mae gennym ein gwasanaeth ymgynghori seicoleg mewnol ein hunain a all eich cefnogi trwy gydol y broses fabwysiadu ac unwaith y bydd plentyn wedi’i leoli.
  • Rydym yn cynnal cwrs hyfforddiant teulu a ffrindiau sy’n helpu’r bobl yn eich bywyd i ddysgu mwy am gefnogi’ch teulu a helpu i adeiladu’ch rhwydwaith cymorth.
  • Rydyn ni yma i chi bob amser. Mae gennym lawer o fabwysiadwyr sydd mor gadarnhaol am eu profiad gyda ni, maen nhw’n dychwelyd i siarad yn ein digwyddiadau hyfforddiant, i ysgrifennu darnau ar gyfer ein cylchlythyrau a mynychu ein diwrnodau Hwyl i’r Teulu. Mae ein hyfforddiant ar gael i chi pryd bynnag y mae ei angen. Nid ydym byth am i fabwysiadwr deimlo’n unig neu heb gefnogaeth.
  • Rydym hefyd yn cynnig grwpiau cymunedol gyda theuluoedd mabwysiadol eraill. Mae hyn yn caniatáu i fabwysiadwyr wneud ffrindiau, dod o hyd i grwpiau cymorth lleol a chael hwyl.