Y Broses Fabwysiadu

Gall y broses fabwysiadu deimlo fel taith hir gyda llawer o gamau, ond mae hyn er mwyn sicrhau eich bod yn barod i fabwysiadu. Mae creu eich teulu yn cynnwys hyfforddiant, asesiadau a pharu. Gall yr amserlen amrywio yn dibynnu ar eich amgylchiadau, ond rydyn ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i’w gwneud mor gyflym a llyfn â phosib i chi a’n plant.

Mae’r mwyafrif o fabwysiadwyr yn cael eu cymeradwyo cyn pen wyth mis ar ôl eu galwad ffôn gyntaf atom.

Cyn-Cyfnod 1

Cam 1 – Gwneud yr ymholiad cychwynnol

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, gallwch siarad â ni trwy e-bost, ffôn neu mewn digwyddiad.

Ffôn: (01495) 355766
E-bost: adoption@blaenau-gwent.gov.uk

Gallwch ofyn am gael siarad â gweithiwr mabwysiadu am sgwrs anffurfiol ac yna gallwn anfon pecyn gwybodaeth atoch.

Cam 2 – Digwyddiad Gwybodaeth

Ar ôl i chi ddarllen ac ystyried ein pecyn gwybodaeth ac yr hoffech siarad mwy am y posibilrwydd o fabwysiadu, cysylltwch eto â ni a byddwn yn eich gwahodd i un o’n Digwyddiadau Gwybodaeth rheolaidd.

Cynhelir y rhain chwe gwaith y flwyddyn. Cewch fwy o wybodaeth am y broses, meini prawf mabwysiadu a beth fydd yn digwydd os penderfynwch symud ymlaen. Cewch hefyd gyfle i drafod eich amgylchiadau unigol yn breifat gydag un o’n gweithwyr cymdeithasol os dymunwch.

Cam 3 – Y cyfweliad cychwynnol

Os ydych chi am symud ymlaen gyda mabwysiadu wedi i chi glywed mwy, yna bydd gweithiwr cymdeithasol mabwysiadu yn dod am ymweliad cychwynnol gyda chi yn eich cartref.

Bydd hwn yn gyfle i drafod gyda’r gweithiwr cymdeithasol yr hyn rydych chi ei eisiau allan o fabwysiadu, yr hyn rydych chi’n teimlo y gallwch chi ei gynnig i blentyn a’ch helpu chi i fod yn siŵr ei fod yn iawn i chi. Bydd yn caniatáu ichi a’r gweithiwr cymdeithasol feddwl am fabwysiadu yn fanylach ac mewn perthynas benodol â’ch amgylchiadau eich hun.

Ar ôl eich cyfweliad cychwynnol, cynigir ffurflen Cofrestru Diddordeb i chi ei chwblhau a’i dychwelyd, fel y gall yr asiantaeth ddechrau’r asesiad ohonoch chi fel mabwysiadwr.

Cyfnod 1

Cam 4:

Yng Nghyfnod 1 bydd angen i ni gwblhau’r holl wiriadau statudol a geirdaon ar gyfer eich cais i fabwysiadu a sicrhau eich bod yn barod i fynd i mewn i Gyfnod 2. Byddwn yn cysylltu â’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, yr heddlu, eich awdurdod lleol a’ch cyflogwyr (lle bo’n briodol).

Gofynnir i chi roi manylion o leiaf dri pherson i ni a all wneud sylwadau ar eich addasrwydd i fabwysiadu a gofynnir i chi gymryd gwiriad meddygol a rennir â Chynghorydd Meddygol yr asiantaeth.

Efallai y bydd cynnal gwiriadau arnoch chi’n swnio’n frawychus, ond mae’n werth cofio bod yn rhaid i asiantaethau gynnal y gwiriadau hyn i wirio diogelwch plentyn.

Bydd rhaid i chi hefyd fynychu cwrs paratoi. Mae’n ofyniad cyfreithiol bod pob darpar fabwysiadwr yn mynychu’r hyfforddiant ‘Paratoi i Fabwysiadu’.
Mae’r cyrsiau hyfforddiant ar gael yn rheolaidd ar wahanol adegau trwy gydol y flwyddyn ac maent yn cynnwys tair sesiwn diwrnod llawn a gynhelir fel arfer ar ddydd Iau, dydd Gwener a dydd Llun. Mynychir y sesiynau gan eraill sy’n ystyried dod yn rhieni mabwysiadol. Mae’r hyfforddiant yn manylu ar y mathau o blant sydd angen cartrefi mabwysiadol a’r heriau y maen nhw a’u teuluoedd mabwysiadol yn eu hwynebu.

Byddwn hefyd yn eich cefnogi i gwblhau ymchwil benodol neu’n eich cynghori ar dasgau y gallwch eu cyflawni a fydd yn eich cynorthwyo i ddod yn rhieni trwy fabwysiadu.

Ar ddiwedd Cyfnod 1 bydd adolygiad i sicrhau eich bod wedi’ch paratoi ac yn barod i gymryd rhan yng Nghyfnod 2 yr asesiad.

Cyfnod 2

Cam 5:

Yn y cam hwn, byddwn yn ymweld â chi gartref yn wythnosol ac yn trafod gyda chi pam rydych chi am fabwysiadu, y plant sy’n aros i gael eu mabwysiadu a’u hanghenion, a’ch cryfderau a’ch addasrwydd cyffredinol. Byddwn hefyd yn ystyried a oes gennych unrhyw anghenion cymorth.

Mae gennych chi ran hanfodol i’w chwarae ar yr adeg hon. Mae’r wythnosau hyn yn gyfle i chi edrych yn onest iawn ar yr hyn rydych chi ei eisiau allan o fabwysiadu a’r hyn y gallwch chi ei gynnig i blentyn sy’n aros i gael eu mabwysiadu (y gallai llawer ohonyn nhw fod yn eithaf heriol).

Tra’ch bod chi’n dysgu am fabwysiadu, byddwn ni’n dechrau asesu eich addasrwydd i fabwysiadu trwy adeiladu proffil trylwyr ohonoch chi. Gelwir hyn yn Adroddiad Darpar Fabwysiadwyr neu PAR yn fyr. Byddwn yn gofyn cwestiynau manwl i chi am gefndir eich teulu eich hun, eich plentyndod a’ch amgylchiadau presennol. Os ydych chi’n gwneud cais fel cwpl, bydd y gweithiwr cymdeithasol eisiau eich gweld chi gyda’ch gilydd ac yn unigol.

Mae’r broses asesu yn feichus, gall deimlo’n fusneslyd a bydd yn cymryd 10 wythnos ar gyfartaledd i’w gwblhau gyda chi yn ymrwymo i ymweliadau wythnosol yn yr amser hwnnw. Mae yna resymau da pam mae popeth yn cael ei archwilio’n fanwl gyda chi. Mae mabwysiadu am oes a rhaid i ni sicrhau eich bod yn iawn ar gyfer y rôl a bod yr amseriad yn iawn i chi. Yr un mor bwysig, rhaid i chi fod yn sicr eich bod am fabwysiadu.

Cam 6 – Diwedd y broses asesu

Ar ddiwedd y broses asesu, byddwch chi a’r gweithiwr cymdeithasol wedi gweithio gyda’ch gilydd i gynhyrchu adroddiad PAR. Mae’r adroddiad yn cynnwys asesiad manwl ohonoch fel rhiant mabwysiadol posibl, ynghyd â chanlyniadau’r gwiriadau a gwblhawyd, h.y. gwiriadau meddygol, yr heddlu ac awdurdodau lleol. Rhan allweddol o’r adroddiad yw i chi benderfynu ar y math o blentyn neu blant rydych chi’n teimlo y gallech chi eu mabwysiadu. A allech chi, er enghraifft, edrych ar ôl plentyn ag anhawster corfforol neu ddysgu? Pa ystod oedran fyddech chi’n ei ystyried? A faint o blant ydych chi’n gallu cynnig cartref iddyn nhw?

Mae gennych hawl i weld y rhan fwyaf o’r adroddiad asesu (ac eithrio’r geirdaon a’r adroddiad iechyd) a bydd cyfle i chi wneud sylwadau ar yr hyn sydd wedi’i ysgrifennu.

Cam 7 – Y panel mabwysiadu

Ar ôl iddo gael ei gwblhau a bod eich sylwadau wedi’u hychwanegu, mae’r adroddiad asesu yn mynd ymlaen at banel mabwysiadu – grŵp o weithwyr cymdeithasol, gweithwyr proffesiynol eraill a phobl annibynnol gan gynnwys cyn-rieni mabwysiadol ac oedolion mabwysiedig.

Bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn mynychu’r panel i ateb unrhyw gwestiynau gyda chi. Fe’ch gwahoddir i fynychu’r panel ond eich dewis chi yw a ydych am fod yn bresennol ai peidio. Ar ôl iddynt ystyried yr adroddiad, bydd y panel yn gwneud argymhelliad a ddylech gael eich cymeradwyo fel rhiant mabwysiadol ai peidio. Fel rheol cewch eich hysbysu o argymhelliad y panel mabwysiadu ar yr un diwrnod. Yna, ystyrir yr argymhelliad gan Wneuthurwr Penderfyniadau Asiantaeth yr Awdurdod Lleol sy’n cadarnhau’r penderfyniad ac yn ei wneud yn ffurfiol. Dylid gwneud hyn cyn pen 10 diwrnod gwaith.

Cam 8 – Eich paru â phlentyn.

Unwaith y cewch eich cymeradwyo fel rhieni mabwysiadol, byddwn yn dechrau ystyried a oes plant yn aros am gael eu mabwysiadu’n lleol a allai fod yn addas ar eich cyfer chi.

Mewn rhai achosion efallai y bydd gennym blant eisoes mewn golwg ar eich cyfer a byddai’r broses hon yn cychwyn yn gyflymach. Dechreuwn y broses baru trwy edrych ar broffiliau plant sy’n aros i’w mabwysiadu.

Ar ôl ei gymeradwyo, bydd y broses o chwilio am bariad addas yn digwydd o fewn ardal fabwysiadu SEWAS h.y. Blaenau Gwent, Caerffili, Torfaen, Casnewydd a Sir Fynwy. Os na allwn eich paru â phlentyn yn fewnol am ba bynnag reswm, gallwn gyrchu’r Gofrestr Fabwysiadu yng Nghymru a’r Gofrestr Fabwysiadu Genedlaethol a fydd yn dechrau ystyried pariadau posibl ledled Cymru ac yna ledled y DU.

Cam 9 – Panel paru a lleoli plentyn.

Ar ôl i blentyn neu blant gael eu nodi fel rhai a allai fod yn addas i chi, byddwch yn cael rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am y plentyn i weld a ydych chi’n teimlo bod y paru’n un da. Os ydych yn dymuno parhau, byddwch yn cael yr holl wybodaeth gefndirol honno.
O’r fan honno, cewch gyfle i gwrdd â gweithiwr cymdeithasol y plentyn, y gofalwyr maeth a’r cynghorydd meddygol ar gyfer y plentyn. Os bydd pawb, ar ôl yr holl gyfarfodydd hyn, yn cytuno bod y pariad yn un cadarnhaol, byddwch yn dychwelyd i’r panel mabwysiadu iddynt ystyried y pariad. Bydd y panel yn darparu argymhelliad y bydd yn rhaid i wneuthurwr penderfyniadau’r asiantaeth ei gadarnhau hefyd.

Pe bai hyn yn llwyddiannus bydd cyfnod o gyflwyniadau lle byddwch chi a’ch plentyn yn dod i adnabod eich gilydd yn araf. Bydd hyn yn arwain at eich plentyn mabwysiadol neu blant mabwysiadol yn dod i fyw gyda chi ac yn dod yn rhan o’ch teulu newydd.

Cofiwch, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn gallu cynnig cefnogaeth a chyngor i chi ar ôl lleoliad a byddan nhw’n gyfrifol am gadw mewn cysylltiad â chi nes bydd y mabwysiadu wedi’i gwblhau. Dylech hefyd siarad â’ch gweithiwr cymdeithasol am ba wasanaethau cymorth mabwysiadu sydd ar gael.

Bydd angen i’ch plentyn gadw cysylltiadau â’u teulu biolegol trwy lythyrau neu gyswllt uniongyrchol a thrafodir hyn yn llawn gyda chi cyn i chi benderfynu bwrw ymlaen a chyn y panel paru. Gwneir yr holl drefniadau cyswllt a gynigir gydag anghenion y plentyn mewn cof a hefyd i’ch cadw chi a’ch plentyn yn ddiogel.

Cam 10 – Y Gorchymyn Mabwysiadu.

Pan fydd eich plentyn mabwysiadol wedi ymgartrefu’n llwyddiannus yn eich teulu ac wedi bod gyda chi am o leiaf 10 wythnos, byddwch yn gallu gwneud cais i’r llys am orchymyn mabwysiadu. Unwaith y bydd y gorchymyn yn cael ei wneud, bydd yr holl hawliau a chyfrifoldebau a oedd yn wreiddiol gan y rhieni biolegol yn trosglwyddo i chi. Dyma’r adeg hefyd, oni bai bod ei angen arnoch, ni fydd gweithwyr cymdeithasol yn cymryd rhan mwyach.

Cymhwyster:

Os ydych chi am fabwysiadu rhaid i chi fod yn:

  • Gallu cynnig cartref diogel a sefydlog i blentyn
  • O leiaf 21 oed
  • Dim Rhybuddion nac euogfarnau yn erbyn plentyn (chi neu unrhyw aelodau eraill o’ch cartref)
  • Yn breswylydd yn y DU
  • Wedi gorffen triniaeth ffrwythlondeb ac wedi aros o leiaf 6 mis
  • Bod â pherthynas gref, sefydlog a pharhaus os ydych chi gyda phartner

Ystyrir llawer o feini prawf eraill yn ystod ein trafodaethau a ddylid bwrw ymlaen â’ch diddordeb. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am eich amgylchiadau, cysylltwch â ni.

Sefydlogrwydd Cynnar Cymru

‘Gyda’r rhan fwyaf o blant yng Nghymru, pan gânt eu tynnu o’u teulu biolegol am y tro cyntaf naill ai ychydig cyn neu ar ddechrau achos gofal, maent naill ai’n cael eu lleoli gydag aelodau o’r teulu neu mewn lleoliad maeth tymor byr gyda gofalwyr maeth cymeradwy. Os mai cynllun yr awdurdod lleol, a gadarnhawyd gan y llys, yw i’r plentyn naill ai gael ei aduno â’i rieni biolegol neu ei leoli gydag aelodau o’r teulu, yna bydd y plentyn yn symud o’i leoliad maeth ar ddiwedd yr achos. Os caiff y cynllun gofal ar gyfer mabwysiadu ei dderbyn gan y llys, yna bydd y gofalwr maeth yn gweld y plentyn yn ystod y cyfnod pontio i’w leoliad mabwysiadol. Gyda WEP, mae’r gofalwyr maeth sy’n cymryd y plentyn ar ddechrau’r achos hefyd yn ddarpar rieni mabwysiadol cymeradwy. Maent yn gweithredu fel unrhyw ofalwyr maeth, yn gofalu am y plentyn, yn hwyluso cyswllt â’r teulu biolegol ac yn cymryd rhan yn adolygiadau’r plentyn sy’n derbyn gofal. Os yw’r cynllun gofal ar gyfer ailuno neu leoli gyda theulu, yna maent yn helpu’r plentyn i drosglwyddo i’w deulu biolegol. Os mai bwriad y cynllun gofal yw ar gyfer mabwysiadu, yna mae’r plentyn yn aros gyda’r gofalwyr maeth sydd wedyn yn dod yn rhieni mabwysiadol iddynt.

Nid yw dod yn ofalwr WEP at ddant pawb. Fodd bynnag, os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am hyn fel opsiwn gallwch gofrestru gyda’ch asiantaeth ar gyfer cwrs hyfforddi hanner diwrnod ar-lein (gweminar byw) ‘Is Welsh Early Permanence right for you?’ a fydd yn edrych yn fanylach ar  rôl gofalwr maeth WEP. Ar ddiwedd y cwrs hwnnw efallai y byddwch yn penderfynu nad yw WEP ar eich cyfer chi ond byddwch o leiaf wedi archwilio’r opsiwn. Yn dilyn yr hanner diwrnod hwnnw, os oes gennych ddiddordeb o hyd, yna gallwch gymryd rhan mewn cwrs undydd sy’n eich paratoi ar gyfer bod yn ofalwr maeth. Esbonnir hyn i gyd yn fanwl yn y cwrs archwiliadol hanner diwrnod. Os oes gennych ddiddordeb, siaradwch â’ch gweithiwr cymdeithasol asesu a all drafod hyn yn llawnach gyda chi ac archebwch le ar y cwrs hanner diwrnod os penderfynwch eich bod eisiau gwybod mwy.’

Am Fwy O Wybodaeth- www.adoptcymru.com/home.php?page_id=66&setLanguage=2