Mae yna lawer o resymau pam mae pobl yn meddwl na allan nhw fabwysiadu .. Gofynnir i ni yn rheolaidd, ‘gaf i fabwysiadu os….

…Rwy’n sengl

Cewch, wrth gwrs! Byddwch yn derbyn yr un hyfforddiant ag y mae pob mabwysiadwr arall yn ei dderbyn, gan eich paratoi i fod y rhiant gorau y gallwch fod ar gyfer plentyn.

…Nid ydym yn briod

P’un a ydych chi’n briod, yn sengl, mewn perthynas, neu mewn partneriaeth sifil, rydym yn croesawu’ch cais.

…Rydyn ni mewn perthynas o’r un rhyw

Rydym yn derbyn mabwysiadwyr waeth beth fo’u hunaniaeth rywiol neu rywioldeb. Mae gennym lawer o fabwysiadwyr LGBTQ+!

…Dwi’n rhy ifanc

Rhaid i chi fod dros 21 oed i fabwysiadu plentyn. Rydym yn trin ceisiadau ar gyfer pob oedran yn gyfartal.

…Dwi’n rhy hen

Nid oes terfyn oedran uchaf i fabwysiadu. Byddwn yn ystyried eich gallu i ofalu am blentyn i fyd oedolion a’ch iechyd a’ch ffordd o fyw eich hun. Mae gennym lawer o fabwysiadwyr sy’n credu eu bod yn ‘hŷn’ gan eu bod wedi cael eu gyrfaoedd, wedi teithio neu wedi cael plant biolegol sydd bellach wedi tyfu i fyny ond sydd â’r cariad a’r egni o hyd i ddod yn rhieni eto.

…Mae gen i gyflwr anabledd/meddygol

Cewch, wrth gwrs. Byddai’n rhaid i ni ystyried eich gallu i ofalu am blentyn a natur gydol oes mabwysiadu, ond mae gennym lawer o fabwysiadwyr sydd â’u hanghenion meddygol eu hunain ac sy’n dod yn rhieni yn llwyddiannus. Rydym yn trin pob cais yn unigol felly os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch neu e-bostiwch ni.

…Mae gen i anifeiliaid anwes

Mae anifeiliaid anwes yn rhan o’r teulu hefyd. Rydym yn croesawu pobl ag anifeiliaid anwes sy’n gyfeillgar i deuluoedd ac yn ystyried eich amgylchiadau teuluol cyfredol wrth eich paru â’ch plentyn/plant yn y dyfodol.

…Nid wyf mewn cyflogaeth

Nid yw’n ofynnol i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth, fodd bynnag, byddwn am sefydlu eich bod yn ariannol gadarn. Mae hyn yn golygu nad oes gennych ddyledion sylweddol na ellir eu rheoli neu eich bod dan fygythiad o gael eich troi allan ac ati. Bydd angen i chi allu dangos tystiolaeth y gallwch ddarparu ar eich cyfer chi eich hun a phlentyn neu blant.

…Mae gen i blentyn biolegol neu blant

Rydym yn croesawu mabwysiadwyr gyda phlant biolegol, hen neu ifanc. Byddwn yn ceisio gosod plentyn sy’n iau na’ch plant presennol yn unig gyda chi a bydd angen bwlch oedran 2 flynedd o leiaf rhwng eich plentyn ieuengaf a’r plentyn rydych chi’n gobeithio ei fabwysiadu. Byddwn yn ystyried anghenion eich plant biolegol wrth feddwl am sut i’ch helpu i dyfu’ch teulu trwy fabwysiadu. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni trwy e-bost neu alwad ffôn.

…Rwy’n ysmygwr

Rhaid i chi fod yn ddi-fwg am o leiaf 12 mis cyn gwneud cais i fabwysiadu; mae hyn yn cynnwys pob math o ysmygu h.y. sigaréts, e-sigaréts neu ‘vapes’. Gallwch olrhain hyn gyda’ch meddyg teulu, neu roi galwad i ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

…Mae gen i gofnod troseddol

Bydd pawb ar yr aelwyd dros 18 oed yn cael ‘gwiriad heddlu’. Ni fydd y mwyafrif o rybuddion neu euogfarnau blaenorol yn eich atal rhag mabwysiadu ond mae’n bwysig eich bod yn agored ac yn onest â ni ynghylch unrhyw gamau gweithredu troseddol yn y gorffennol cyn gynted â phosibl. Byddwn yn ystyried natur y drosedd a pha mor bell yn ôl y digwyddodd. Y ffactorau pwysig fydd eich gweithredoedd a’ch ymddygiad ers yr euogfarn ac a allwch dystiolaethu nad ydych/na fyddwch wedi ailadrodd yr euogfarn. Dim ond ychydig o euogfarnau a fydd yn eich atal rhag gallu mabwysiadu, megis troseddau yn erbyn plentyn neu euogfarnau difrifol iawn fel llofruddiaeth neu dreisio. Mae’n bwysig trafod eich amgylchiadau gyda ni yn gynnar.

…Rwy’n cael triniaeth ffrwythlondeb

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer mabwysiadu bydd angen i chi fod wedi cwblhau unrhyw archwiliadau neu driniaeth ffrwythlondeb a gwneud penderfyniad pendant nad yw hwn bellach yn ddewis i chi. Yn aml gall triniaeth ffrwythlondeb fod yn flinedig ac yn ofidus; mae hwn yn gasgliad anodd i lawer o bobl ac mae’r amser i ddelio â’r penderfyniad yn amrywio fesul unigolyn. Rydym fel arfer yn argymell aros o leiaf chwe mis ers eich triniaeth derfynol cyn i chi ystyried mabwysiadu.

…Nid wyf yn berchen ar fy nghartref fy hun

Nid oes angen i chi fod yn berchen ar eich cartref ac mae gennym lawer o fabwysiadwyr sy’n rhentu eu cartrefi. Wrth gychwyn ar y siwrnai mabwysiadu mae angen i chi sicrhau bod eich tenantiaeth yn sefydlog ac yn ddiogel.

…Os nad ydw i’n byw yn eich ardal chi

Er ein bod yn ymwneud yn bennaf â Chasnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Torfaen a Sir Fynwy rydym wedi asesu mabwysiadwyr o’r tu allan i’r ardaloedd hyn ac yn croesawu eu ceisiadau.

Rydym yn trin pob cais yn unigol felly os oes gennych unrhyw gwestiynau ffoniwch neu e-bostiwch ni, mae ein manylion cyswllt i’w gweld yn ein hadran ‘Cysylltu â Ni’.